Raft.cz

Tisk z adresy http://www.kanusport.at/Clanek-Udrzba-brehovych-porostu-na-toku-Stredni-Morava.aspx?ID_clanku=1391

Údržba břehových porostů na toku Střední Morava

veröffentlicht de: 03.09.2012 | die beschriebene Flüsse: Morava

Tisková nebo PR zpráva.

Povodí Moravy, s.p. jako správce VVT Střední Morava oznamuje, že v době od 1.9. – 31.12.2012 bude provádět údržbu břehových porostů. Převážně budou káceny geograficky nepůvodní topoly kanadské, které byly vysázeny ve stejném období a v současnosti společně dožívají, takže hrozí ve zvýšeném počtu jejich pád do koryta vodního toku. Kácet se budou pouze dřeviny rostoucí na pozemcích se kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p. Celé kácení bude provedeno firmou Ivan Tyl, která vyhrála výběrové řízení.

Dřeviny, které byly vybrány ke kácení při společných prohlídkách se Správou CHKO Litovelské Pomoraví, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu (věk, prosychavost) nebo nestabilitě (podemleté kořeny, dřeviny nakloněné do toku) hrozí vyvrácením do toku. V případě vyvrácení dřevin do toku hrozí tvorba zátarasů z naplaveného dřeva a v zimním období k tvorbě ledových bariér. Vzniklé zátarasy a bariéry pak zužují průtočný profil toku, zhoršují odtokové poměry a vzdouváním vody ohrožují přilehlé pozemky. Dále dochází k destrukci břehu, který neudrží váhu přerostlých dřevin a při vyvrácení vznikají velké škody vytrhnutím kořenového balu. Na to navazuje postupující vodní eroze a ničení přilehlých pozemků.

Ostatní dřeviny včetně keřů budou během kácení v maximální míře šetřeny (v případě poranění ošetřeny), aby mohly po odstraněných dřevinách obsadit uvolněný prostor. Ponechána budou také torza stromů, která nehrozí vyvrácením do vodního toku a mohla by být potenciálním útočištěm živočichů, zejména brouků. Práce budou probíhat pouze za dostatečné únosnosti terénu a mimo období hnízdění ptáků.

Po jejich vykácení se uvolní prostor domácím dřevinám, které se nacházejí v podrostu nebo zde budou správcem toku vysazeny na jaře příštího roku (zejména duby, jasany, javory a olše).

Dle vyjádření SCHKO Litovelské Pomoraví zkušenosti z jiných úseků vodních toků v území CHKO LP ukazují, že po vykácení jednodruhových a stejnověkých břehových porostů mohou vzniknout hodnotnější porosty, jak z pohledu ochrany přírody, tak i správy vodního toku.

Během realizace kácení v termínu od 1.9.-31.12.2012 bude zákaz splouvání předmětného úseku.

Ing. Bilachová, ekolog závodu Horní Morava


Tisková nebo PR zpráva.Diskuse nad článkem
| Re: O jaký úsek řeky Moravy se, Twarůžek, 03.09.2012 10:48
 
 


Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.
Reklama